INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2020 Polska Wschodnia POPW PARP


Działanie 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚPDziałanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP z Programu Polska Wschodnia to wsparcie ponad 800 tys. PLN na pozyskanie klientów zagranicznych przez firmy Polski Wschodniej. Najważniejszym kryterium dostępu dla firm, które chcą pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest posiadanie siedziby lub oddziału na terenie któregoś z województw Polski Wschodniej, tj. Lubelskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie. Dotacja przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wykluczone są duże firmy, czyli zatrudniające powyżej 250 osób. Dodatkowo firma ubiegająca się o dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP musi istnieć przynajmniej 12 miesięcy (mieć zamknięty jeden pełny rok obrotowy) oraz udokumentować obrót na poziomie minimum 200 tys. zł w ciągu jednego z trzech ostatnich lat obrotowych. Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP to otwarty konkurs dla wszystkich firm Polski Wschodniej, które spełniają powyższe warunki dostępu. Otrzymanie dofinansowania uzależnione jest w dużej mierze od firmy, która przygotowuje dokumentację aplikacyjną, ponieważ Instytucja zakłada, że aby skutecznie wejść na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo musi posiadać dobrą strategię w postaci Modelu Biznesowego Internacjonalizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami programu

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

Dojeżdżamy na spotkania do firm w całej Polsce Wschodniej: Lublin / Lubelskie, Kielce / Świętokrzyskie, Rzeszów / Podkarpackie, Białystok / Podlaskie, Olsztyn / Warmińsko-Mazurskie.

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !!!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP z Programu Polska Wschodnia.

TYPY PROJEKTÓW Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Działanie 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP objęte jest dwuetapowym wsparciem:

I ETAP Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

- analizę możliwości eksportowych firmy,

- wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

- koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

- wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

- propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II ETAP Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

- doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,

- doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

- doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

- doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,

- zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

KIERUNKOWE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP

Wsparciem na I etapie zostaną objęte projekty, w których wnioskodawcy przed złożeniem wniosku dokonali konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu.

W ramach działania priorytetowo traktowane będą projekty:

- wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej 2 województw z Polski Wschodniej,

- których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP,

- przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,

- przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Ponadto, projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 POPW

TYP BENEFICJENTÓW Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP

- MŚP – mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP 85%

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH Działania 1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP to 800 tys. PLN
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA 1.2 POLSKA WSCHODNIA POPW INTERNACJONALIZACJA MŚP?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ Z DZIAŁANIA 1.2 POLSKA WSCHODNIA POPW INTERNACJONALIZACJA MŚP!!!