INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Proces internacjonalizacji MŚPPonieważ internacjonalizacja jest procesem, jest oczywiste, że składa się ona z kilku etapów, które dopiero łącznie tworzą jedną skonsolidowaną całość. Jak zatem przebiega internacjonalizacja i z jakich etapów się składa?

Pierwszym z nich jest eksport pośredni i bezpośredni. Eksport pośredni polega na pozyskaniu do współpracy krajowych lub zagranicznych pośredników. Eksport bezpośredni to w głównej mierze kontakt z odbiorcą oraz tworzenie zagranicznych filii firmy, a także krajowych działów eksportu. Na tym etapie firma musi skoncentrować się na rozszerzeniu istniejącego już rynku krajowego w oparciu o podobieństwo potrzeb i zwyczajów. Jest to najszybszy i najbardziej efektywny sposób rozpoczęcia internacjonalizacji.

Kolejnym etapem jest joint venture. W tym przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim wejściem na rynek zagraniczny. Odbywa się to poprzez utworzenie z zagraniczną firmą wspólnego przedsięwzięcia. Można to realizować na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest licencjonowanie. Chodzi o wejście na zagraniczny rynek w wyniku układu z licencjobiorcą, który za opłatę licencyjną nabywa prawa do wykorzystania procesu wytwórczego, znaku towarowego i innych wartości. Innym jest kontraktowanie produkcji. Jest to wspólne przedsięwzięcie polegające na zamówieniu przez firmę u zagranicznego wytwórcy wytwarzania jej produktu lub świadczenia jej usług. Możliwy jest też tak zwany kontrakt zarządczy. W takim przypadku firma udostępnia zagranicznemu partnerowi kompletny system zarządzania – przedmiotem eksportu jest więc intelektualna usługa – swoiste „know how”. Również tutaj występuje współwłasność, którą nazywamy łączenie się firmy z inwestorami na rynku zagranicznym w celu prowadzenia na nim działalności.

Ostatnim etapem są BIZ – bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Jest to najbardziej zaawansowana forma zaangażowania na rynkach zagranicznych. Jej celem jest wytwarzanie komponentów lub produktów finalnych w innym kraju z uwagi na niższe koszty produkcji, ominięcie barier importowych, produkcja replik wyrobów produkowanych w kraju inwestora, kształtowanie dobrego międzynarodowego wizerunku firmy czy unikanie w kraju ojczystym wysokiego opodatkowania.

Trudno jednoznacznie stwierdzić czy po osiągnięciu ostatniego etapu można rzeczywiście mówić o zakończeniu procesu internacjonalizacji. Kłopot polega na tym, że proces ten może być kontynuowany pod postacią poszerzania wcześniej podjętych inicjatyw. Dlatego wielu komentatorów twierdzi nawet, że proces internacjonalizacji trwa tak długo, jak długo firma podejmuje działania realizowane poza granicami jej kraju ojczystego.

Tym niemniej wyżej przedstawione etapy internacjonalizacji są najbardziej przejrzystym sposobem opisania tego procesu i gwarantują przynajmniej podstawowe i oględne zrozumienie jego istoty. Dlatego planując przeprowadzenie internalizacji własnego przedsiębiorstwa należy w sposób właściwy dobrać kolejne kroki tak, aby maksymalnie osiągnąć pożądany efekt.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !